Adatkezelési tájékoztató

1) Preambulum

Az IWI Project Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja az ügyfeleit, illetve szerződéses partnereit az általa, az adott partner vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A személyes adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

 

2) Adatkezelő adatai

 

2.1       Az Adatkezelő

            Megnevezés:                     IWI Project Kft.

            Székhely:                           2600 Vác, Zrínyi utca 39. B.

            Adószám:                          22668332-2-13

            Cégjegyzék szám:            13-09-137246

            Nyilvántartó hatóság:      Budapest Környéki Törvényszék

 

3) A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

 

3.1       A regisztrációval, tagsági viszony létesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy Ön tagsági jogviszonyt létesíthessen és a IWIREPs rendszerbe történő regisztrációját megvalósíthassa.
Kezelt adatok köre A megkeresett Adatkezelő az Ön nevét, születési idejét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, legmagasabb szakképesítését, a képző intézmény nevét, a szakképesítés megszerzésének évét, edzői tevékenységének helyszíneit, szolgáltatásainak típusait illetve adott esetben az Ön által a kapcsolatfelvétellel vagy az ügyével összefüggésben közölt további személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatait.

 

3.2       A hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön a honlapon történő regisztráció során feliratkozik hírlevelünkre, akkor az Adatkezelő az Ön által megadott e-mail címes elérhetőségére hírlevelet küldhessen aktuális rendezvényeiről, szolgáltatásairól, fontos híreiről, a tagsági kötelezettségekről és teendőkről.  
Kezelt adatok köre A megkeresett Adatkezelő az Ön e-mail címét, illetve adott esetben az Ön által közölt további személyes adatait kezeli.  
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatait.

 

3.3       A foglalkoztatással összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja Ön a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézése, a munkaviszonyból származó jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése. Az adatkezelés további célja, hogy az önéletrajzában szereplő vagy az Ön által megadott elérhetőségen keresztül fel lehessen Önnel venni a kapcsolatot állásinterjúra történő időpontegyeztetés érdekében. Az önéletrajzát az álláshirdetést feladó Adatkezelő felhasználja az Ön alkalmasságának megítélése során is. Amennyiben az álláshirdetést feladó Adatkezelő nem Önt választotta a hirdetésre jelentkezők közül, akkor az Adatkezelő az Ön hozzájárulását kéri az önéletrajz további megőrzéséhez. Amennyiben Ön nem járul hozzá ezen adatkezeléshez, akkor az álláshirdetést feladó Adatkezelő törli a személyes adatait.  
Kezelt adatok köre Az álláshirdetést feladó Adatkezelő az önéletrajzban megadott, illetve az Ön által közölt személyes adatokat kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Az adatkezelés időtartama Az Ön biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a foglalkoztatottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig őrzi az Adatkezelő, minden más személyes adatot a munkaviszony fennállása és a megszűnést követő 5 évig kezel.

 

 

3.4       Az üzleti partnerek kapcsolattartói

 

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése.
Kezelt adatok köre Az Adatkezelő az üzleti partner kijelölt kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát kezelik.
Az adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Mind az Adatkezelőnek, mind az üzleti partnernek jogos érdek, hogy a szerződés megkötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő képviselője fel tudja venni a kapcsolatot az üzleti partnerrel vagy annak kijelölt munkavállalójával. Ez szükségszerűen igényli bizonyos személyes adatok kezelését
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a természetes személy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatokat.

 

4) Az Adatkezelő weboldalainak meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.iwi.hu, www.iwireps.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) cookie-kat (sütiket) használnak, amely fájlok a felhasználó oldallátogatási szokásairól információkat szolgáltatnak, de személyes információkat nem tárolnak. A sütik lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy szolgáltatásaikat fejlesszék, a felhasználói élményt fokozzák. A sütik által szolgáltatott adatok tanulmányozása révén változatosabb, és a látogatók igényeihez igazított felhasználó élményt tudunk nyújtani.

A cookie-k használatát Ön a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. A cookie-k által gyűjtött információkat a Weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Weboldal nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a Weboldal felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Weboldal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a Weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

 

 5) Adattovábbítás

 

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot.

 

6) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

Az Adatkezelő munkavállalói kizárólag a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban rögzített feladataik ellátásának teljesítése érdekében kezelik az adatokat.

 

7) Alapvető adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

 

8) Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelők által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a megkeresett Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
Másolat készítéséhez való jog Ön másolatot kérhet az Adatkezelők által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a megkeresett Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Módosításához való jog A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja (például az új, frissített önéletrajzát).
Hozzájárulás visszavonása   Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog Az Adatkezelők elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
Elfeledtetéshez való jog   Amennyiben az Adatkezelők az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor az Adatkezelők minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőktől a személyes adatok törlését.
Korlátozáshoz való jog Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha – az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; – az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelők az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.
Adathordozható- sághoz való jog Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait (például önéletrajzát) széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül a megkeresett Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.
Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával történő kezelése ellen. Az Adatkezelők ekkor megvizsgálja az Ön jogos érdekeit, és elsődlegesen akkor kezelheti a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

A megkeresett Adatkezelő a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a megkeresett Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a megkeresett Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

9) Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatójának 2.1. pontján megadott székhelyének címén fordulhat az Adatkezelőhöz. Az igényérvényesítését, panaszát írásban postai úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő az Adatkezelőnél. A kérelmet, panaszt az Adatkezelő annak tartalma alapján, 15 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelők adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

 

10) Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2020. szeptember 1. napján

……………………………………………………….

IWI Project Kft.

képv.: dr. Zopcsák László ügyvezető

ADATKEZELŐ