Szakmai-Etikai Kódex

1. Általános rendelkezések

 

1.1 Az IWI Project Kft. (a továbbiakban: IWI) célja, hogy létrehozza és működtesse a Fitnesz Szakemberek Regiszterét (Registry of Exercise Professionals, a továbbiakban: IWIREPs), amely egy olyan regisztrációs adatbázis, amely összefogja a magyar fitnesziparban tevékenykedő szakembereket, beleértve a professzionális edzőket, trénereket és oktatókat is.  Az IWIREPs tagság és az edző regiszterekbe történő regisztráció azt igazolja, hogy a fitnesziparban tevékenykedő szakember az IWIREPs által előre meghatározott minimum követelményeknek megfelel, beleértve jelen Szakmai-Etikai Kódex betartását is, továbbá, hogy elkötelezi magát a sztenderdek folyamatos javítása mellett, melyet a saját folyamatos szakmai továbbképzésén keresztül biztosít.

1.2. A fitnesz edzői gyakorlatban fontos az etikai sztenderdek kialakítása, publikálása és betartása, az edzők szolgáltatását igénybe vevő közönség és ügyfelek tájékoztatása és védelme. A jelen Szakmai-Etikai Kódex bemutatja a fitnesziparban alkalmazott legjobb gyakorlatot az alapvető jogok, a kapcsolati rendszerek, a felelősségi körök és a sztenderdek meghatározása révén.

2. Etikai alapelvek

 

2.1. A jogokra vonatkozó alapelvek

„Az edzőknek tiszteletben kell tartaniuk ügyfeleiket és azok személyhez fűződő jogait.”

Ezen alapelv meghatározza az IWIREPs tagjai számára azokat a magatartási normákat, amelyeket az ügyfeleikkel fenntartott kapcsolataikban követniük, valamint felelősséggel képviselniük kell, amelyek közé tartozik, hogy

a) tartsák tiszteletben az egyéni különbségeket és különbözőségeket;

b) lépjenek fel a hátrányos megkülönböztetés ellen;

c) gyakoroljanak diszkréciót az ügyfeleik által átadott bizalmas információkkal kapcsolatosan.

2.2. A kapcsolatokra vonatkozó alapelvek

“Az edzők kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tartanak fent ügyfeleikkel, valamint más egészségügyi és egészségfejlesztő szakemberekkel.”

Ezen alapelv előírja az IWIREPs tagjai számára, hogy ügyfeleikkel fenntartott kapcsolatuk alapját a nyitottság, az őszinteség, valamint a kölcsönös bizalom és tisztelet adja, valamint felelősséggel képviseljék az alábbiakat:

a) az ügyfél igényeit, érdekeit és jólétét helyezzék előtérbe és azt segítsék elő a megfelelő edzésprogram megtervezésével és levezénylésével;

b) tartsák meg a szakmai kompetenciahatárokat;

c) legyenek őszinték, pontosak és együttműködőek az ügyfelekkel, a kollégákkal, valamint az egészségügyi és egészségfejlesztő szakemberekkel történő kommunikáció során, annak érdekében, hogy az ügyfél és az edző között esetlegesen felmerülő szakmai felelősségi konfliktusok elkerülhetők legyenek, illetve megegyezés születhessen;

d) ismerjék fel és tudatosítsák magukban sportszakmai felelősségüket és az edzőséggel járó bizalmi pozíciójukat, ezáltal kerüljék el a szerepükhöz nem méltó helytelen magatartásokat.

2.3. Az egyéni felelősségekre vonatkozó alapelvek

“Az edzők maguk is képviselik a becsületes és felelősségteljes életvitelt és viselkedést.”

Ezen alapelv szerint az IWIREPs tagjai mindig példamutató magatartást kell, hogy tanúsítanak, valamint felelősségteljesen tanúságot kell tenniük az alábbiakról:

a) az ügyfelekkel szembeni magatartásuk meg kell, hogy feleljen a fitneszedzőkre érvényes általános viselkedési normáknak és magas szakmai elvárásoknak, továbbá munkavégzésük előtt, illetve alatt tilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás;

b) fogadják el a nyilvános weboldalakon történő kommunikációjuk során a kommunikációjuk tartalmára vonatkozó jogi kötelezettségeiket és felelősségre vonhatóságukat, valamint szolgáltatásaik hiteles és pontos tényekkel alátámasztott hirdetését;

c) az ügyfelek biztonságával kapcsolatosan gondolkodásuk legyen felelősségteljes, mind az edzés helyszínén, mind az edzésprogram tervezése és végrehajtatása során is úgy, hogy az azok összhangban legyenek az ügyfél igényeivel;

d) maximális mértékű gondossággal kezeljék munkakörnyezetüket, valamint legyenek képesek megfelelően eljárni az ésszerűen előre látható balesetek és vészhelyzetek esetén, megóvva magukat, munkatársaikat és ügyfeleiket;

e) soha ne javasolják, vagy engedélyezzék a tiltott drogok, illetve egyéb tiltott teljesítménynövelő szerek használatát.

2.4. A szakmai sztenderdekre vonatkozó alapelvek

“Az edzők mindent megtesznek a legmagasabb szintű szakmai sztenderdek betartása érdekében a munkájuk és a szakmai pályafutásuk során.”

Ezen alapelv előírja az IWIREPs tagjai számára, hogy felelősséggel törekedjenek a megfelelő szakképzettség megszerzésére és továbbképzések elvégzésére, amely által:

a) elhivatottak a tudásuk és szakmai ismereteik folyamatos fejlesztésére, annak érdekében, hogy munkájuk során fenntarthassák szolgáltatásuk magas színvonalát, illetve felismerjék és megvalósítsák a szükséges fejlesztési feladatokat;

b) hajlandóak felvállalni felelősségüket döntéseikért és tetteikért, szívesen fogadják a munkájukra vonatkozó értékeléseket, és felismerik, amikor további szakemberrel szükséges együttműködniük;

c) személyes felelősséget vállalnak azért, hogy munkájuk eredményességét fenntartják, valamint az IWIREPs által is elismert tapasztalatok és kompetenciák által meghatározott tevékenységek gyakorlására korlátozzák munkájukat, ezáltal szigorúan megtartják a kompetenciahatárokat;

d) munkájuk során figyelmüket vendégük számára osztatlanul biztosítják, és az edzés teljes időtartama alatt a telekommunikációs eszközök használatát kizárólag munkavégzésre szűkítik. A környezetükkel való interakciót a testmozgás hatékonysága és preventív megvalósítása céljából szükséges minimumra korlátozzák;

e) törekednek a folyamatos professzionális munkavégzésre, mind a feladataik kivitelezése, mind annak időbeosztása tekintetében;

f) viselkedésükkel, valamint a házirend betartásával példát mutatnak a sportlétesítmény vendégeinek;

g) szolgáltatásaik megnevezésénél a szakma/IWIREPs által elfogadott sztenderdeket veszik alapul, hogy a vendég számára egyértelmű legyen a foglalkozás célja, illetve az edzésen résztvevő személyek száma és árképzésében transzparens módon jelenítik meg a különféle szolgáltatások közötti minőségi különbségeket. Jelen Szakmai-Etikai Kódex alapján a személyi edzés: 1 fő, páros edzés: 2 fő, kiscsoportos edzés: 3-6 fő, csoportos edzés 6+ fő.

3. Az etikai vétség fogalma és az etikai eljárás szabályai

 

3.1. Etikai vétségnek minősül jelen Szakmai-Etikai Kódex 2. pontjában rögzített etikai alapelvek és normák megsértése. Etikai vétség gyanúja, észlelése esetén vagy írásbeli bejelentés alapján az IWIREPs Etikai Munkacsoportja eljárást indít.

3.2. Az IWIREPs vezető tisztségviselőinek kötelességük etikai eljárást kezdeményezni, amennyiben eljárásuk során tudomásukra jutott tények alapján legalább az etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja áll fenn.

3.3. Az Etikai Munkacsoport eljárását megindíthatja saját elhatározásból, az IWIREPs vezetőségének, illetve bármelyik tag kérésére.

3.4. Az Etikai Munkacsoport összehívása alkalmanként történik, a bejelentést, észlelést követő 15 napon belül. Olyan etikai vétség miatt, amelynek elkövetésétől számítva hat hónap eltelt, eljárás nem indítható.

3.5. Az eljárás megindításának, vagy elutasításának tényéről a bejelentőt értesíteni kell.

3.6. Az Etikai Munkacsoport ülései nem nyilvánosak, azokon kizárólag a tagok, a jegyzőkönyvvezető és a meghívottak vehetnek részt.

3.7. Az Etikai Munkacsoport jogosult az etikai vétség kivizsgálásához szükséges dokumentumokba betekinteni, illetve tanúkat meghallgatni. Az etikai vétség miatt eljárás alá vont IWIREPs tag meghallgatása kötelező.

3.8. Az Etikai Munkacsoport az eljárás lezárásaként határozatot hoz, határozatáról 5 napon belül értesíti az IWIREPs vezetőjét, a bejelentőt és az érintettet. A határozatban az Etikai Munkacsoport az etikai vétséget megállapítja, vagy az eljárást lezárja.

3.9. Amennyiben az Etikai Munkacsoport az etikai vétség elkövetését megállapította, és az etikai vétség súlya ezt indokolja, az Etikai Munkacsoport az IWIREPs elnöksége felé javaslattal él intézkedések megtétele céljából (írásbeli figyelmeztetés, IWIREPs tag kizárása, IWIREPs tag tagsági viszonyának felmondása, stb.). Az Etikai Munkacsoport döntése a IWIREPs vezetőségét nem köti.

3.10. Az Etikai Munkacsoport üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet – az eljárás egyéb dokumentumaival és a határozattal együtt – egy évig kell megőrizni, majd megsemmisíteni.

4. Az Etikai Munkacsoport

 

 4.1. Az esetleges etikai vétség kivizsgálása céljából IWIREPs Etikai Munkacsoport működik.

4.2. Az Etikai Munkacsoport 3 tagból áll. A tagokat és az Etikai Munkacsoport elnökét az IWIREPs vezetősége jelöli ki a tagok közül öt éves időtartamra.

4.3. Az Etikai Munkacsoport vezetője:

a) összehívja és vezeti az Etikai Munkacsoport üléseit,

b) figyelemmel kíséri az Etikai Munkacsoport határozatainak végrehajtását,

c) évente egyszer tájékoztatja az IWIREPs vezetőjét az Etikai Munkacsoport munkájáról.

4.4. Az Etikai Munkacsoport akkor határozatképes, ha minden tag jelen van. Határozatait szavazás útján, egyszerű többséggel hozza meg.

4.5. Az Etikai Munkacsoport tagság megszűnik:

a) a tag munkaviszonyának megszűnése/megszüntetése esetén,

b) a határozott idő lejártával,

c) a tag lemondásával (az Etikai Munkacsoport tagja tisztségéről az IWIREPs vezetőjéhez címzett nyilatkozattal, indoklás nélkül bármikor lemondhat),

d) elhalálozással,

e) a tag etikai elmarasztalása esetén.

4.6 Ha az Etikai Munkacsoport bármely tagja egy konkrét vizsgálat kapcsán elfogult, ennek tényét köteles az Etikai Munkacsoport elnökének – az elnök esetében az Etikai Munkacsoport tagjainak – bejelenteni. Helyére az adott ügy vonatkozásában és kivizsgálásának időtartamára az IWIREPs vezetője póttagot jelöl ki. Ha az Etikai Munkacsoport bármely tagja ellen etikai eljárás indul, az Etikai Munkacsoport munkájában az érintett tag nem vehet részt.

Amennyiben javaslatod, észrevételed van, keress minket bizalommal az info@iwireps.hu email címen!

Regisztrálj az IWIREPs-be, légy elismert edző!

Az IWI által működtetett és felügyelt IWIREPs az egészségfejlesztés és testkultúra területén tevékenykedő,  szakmájuk iránt elhivatott, a folyamatos fejlődést fontosnak tartó, fitnesz szektorban dolgozó edzők és sportszakemberek helye.
Tartozz te is ide, élj az általunk nyújtott lehetőségekkel!